Matematikkonferencer (og tests)

21 sep Matematikkonferencer (og tests)

I min funktion som matematikvejleder på Grønhøjskolen i Randers Kommune har jeg arbejdet med at udvikle et fælles grundlag for test i matematik. Det har resulteret i, at vi de sidste 3 år har afholdt matematikkonferencer på alle årgange. Formålet med matematikkonferencerne er, at vi en gang om året har mulighed for en matematikfaglig drøftelse af de enkelte elever på alle årgange samt sikre, at vores forskellige tiltag tilrettelægges med afsæt i data.

 

Konferencerne for 2. – 9.årgang er placeret inden efterårsferien, mens 0.-1.klasse er placeret i januar måned. Forud for konferencerne skal alle eleverne lave en matematiktest, og jeg har valgt at anvende testene fra mattip.dk. (Indskoling linkmellemtrin link)

 

Fordelen ved testene er, at de giver et godt overblik i elevernes styrker og svagheder inden for mange forskellige områder i matematik, men også at testene er opbygget og udformet, så opgaverne er overskuelige og let tilgængelige for eleverne. Begrundet i, at vores konferencer er placeret i det tidligere efterår, testes eleverne et klassetrin under – det vil sige, at en elev i 5. klasse skal lave mattip-testen for 4. klasse.

Derved sikres bl.a., at eleverne ikke testes i matematikfaglige områder, som de ikke har mødt i undervisningen, og at de fleste elever oplever testsituationen som overkommelig. Samtidig er der altid mulighed for, at en eller flere elever, der er udfordret i mødet med matematik, kan få en test til et andet klassetrin eller evt. en helt anden test.

 

 

Forud for konferencen er det matematiklærerens ansvar, at alle klassens elever laver den aftalte test, og at læreren med afsæt i den daglige undervisning udfylder et vurderingsskema, der placerer eleverne i grupperne rød-gul-grøn:

Som vejleder er det min opgave at rette elevernes test og indsætte deres testresultater i et skema, der giver et godt overblik over klassens samlede resultat – igen tydeliggjort ved farverne rød – gul – grøn:

Matematikkonferencen fungerer som en dialog med afsæt i data, og udover årgangens matematiklærere deltager skolens læringsvejleder samt en repræsentant fra ledelsen.

 

Vores matematikkonferencer har et fremadrettet fokus – dvs. at vi med udgangspunkt i elevernes nuværende niveau i matematik drøfter, hvordan enkelte elever eller elevgrupper kan støttes i den kommende periode, eller om der fx skal iværksættes tiltag.

På matematikkonferencerne kommer vi bl.a. omkring følgende spørgsmål:

  • hvordan vil du beskrive klassen ud fra dit perspektiv som matematiklærer?

  • hvad fungerer rigtig godt i klassen?

  • er der nogle elever i klassen, der bekymrer dig? Beskriv din bekymring.

  • er der elever, der har behov for yderligere udfordringer?

  • er der brug for tiltag på elev-, gruppe- eller klasseniveau?

 

Alle konferencer afsluttes med en opsummering af aftaler, samt hvem der er ansvarlig for de forskellige tiltag, der evt. skal iværksættes. Nogle gange vil første skridt være en ny mødedato, hvor problematikken drøftes grundigere evt. efter yderligere testning eller observation af en elev.  Andre gange aftales fx, at jeg som matematikvejleder deltager i klassen i en given periode med et bestemt formål – fx at lære eleverne at bruge GeoGebra eller andre digitale værktøjer.

 

Matematikkonferencerne giver lærerne et godt indblik i deres klasse og muligheden for at drøfte forskellige udfordringer i en fagfaglig kontekst. Som vejleder får jeg et overordnet indblik i skolens matematikundervisning og dermed ideer til, hvilke fagfaglige emner eller områder, der kunne være relevante at arbejde videre med i matematikfagteamet. På denne måde får afholdelse af matematikkonferencer et ekstra formål – at bidrage til den fortsatte udvikling af skolens matematikundervisning.

 

Om mattip-tests:

Mattips tests er lavet som en evalueringsmulighed for læreren og ligger i 6 niveauer (1.-6. årgang). Hver test er opbygget omkring de fagområder, der hører til klassetrinnet, og er tydeligt markeret i forskellige inddelinger i testen. Ved hvert emne kan eleven tilkendegive ved at farve en smiley, om han/hun synes, området er “let” eller “svært”. På den måde kan læreren sammenholde elevens opfattelse af emnet med elevens resultat.

(Indskoling linkmellemtrin link)

 

Om bloggeren

Dette indlæg er skrevet af Anne Mette Schwab, der arbejder som matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet på Grønhøjskolen i Randers Kommune. Anne Mette er uddannet matematikvejleder ved VIA i Århus.

Ingen kommentarer

Tilføj kommentar